Bedrijfsman

De teamrollen van Belbin hier op een rij:

 1. Bedrijfsman
 2. Onderzoeker
 3. Voorzitter
 4. Groepswerker
 5. Vormer
 6. Waarschuwer
 7. Plant
 8. Zorgdrager
 9. Specialist

Hieronder per rol een korte omschrijving van zijn sterke en zwakkere kanten.

De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator, die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete acties en taken. Hij is ordelijk en nuchter, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische manier aan. Hij gaat door tot dat de klus af is.

Hij is stabiel en beheerst. Hij is een praktische organisator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Heeft een goed ontwikkeld beeld van zichzelf en beheerst zijn gevoelens. Hij organiseert met flair en gedisciplineerd. Onder druk of in verwarrende situaties kan hij goed presteren.

De Bedrijfsman is een efficiënte doener, praktisch en weet wat hij wil. Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend. Hij kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan regelmaat en vaste afspraken, houdt van structuren en werkt daar ook voortdurend aan.

Hij kan daarentegen:

 • Te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen;
 • Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel van de hand wijzen als onpraktisch of onnodig;
 • Te snel aan de slag willen; begint met regelen en ordenen terwijl de precieze doelen en uitkomsten nog niet helder zijn.

Rol

De kracht van de Bedrijfsman is het omzetten van plannen en strategieën tot concrete taken en werkzaamheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet.

De Bedrijfsman kan organiseren en implementeren en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook de vervelende. Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij de Bedrijfsman in vertrouwde handen.

2   Onderzoeker

Stabiel, dominant, extrovert. Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de deur en beschikt daarvoor over talloze contacten: ontspannen, sociaal, gezellig. Is niet zozeer zelf de bron van ideeën, maar pikt ze gemakkelijk op bij anderen.

Een brononderzoeker is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Een nieuwsgierige verkenner, die makkelijk contacten legt en over talloze relaties lijkt te beschikken.

Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën. De Brononderzoeker is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën. Al heeft hij wel eens de neiging om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt. Met als mogelijk gevolg dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint.

Te vermijden gedragingen:

 • Overenthousiasme
 • Een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijke-interessante, maar voor het team irrelevante zaken
 • Te veel verslappen als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt; nonchalance met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hart hebben

Rol

De brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren.

Door zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen en hij weet ze te grijpen. Drukte en afwisseling zijn voor een Brononderzoeker essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmansfunctie, dan raakt hij snel verveeld en ineffectief.

3   Voorzitter

De Voorzitter zoekt voortdurend naar wat de groep wil.Hij is op een natuurlijke manier de coördinator, geeft de procedure aan, verheldert bedoelingen, inventariseert meningen en vat samen wat elk teamlid wil. Hij moedigt ieder aan om bij te dragen aan het geheel en heeft oog voor ieders sterke kant.

De voorzitter is stabiel, dominant, extrovert. De Voorzitter houdt de werkwijze van het team onder controle en laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Sterktes zijn: kalmte, realisme en nuchterheid. Hij luistert goed naar anderen, maar stevig genoeg om adviezen naast zich neer te leggen.

De Voorzitter is extrovert, positief en ruimdenkend, maar houdt zich aan protocollen. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is meer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen knopen door als zich een meerderheid vormt of als de tijd begint te dringen.

Wat kan hij beter niet doen?

 • Jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, waardoor bepaalde talenten wegvallen;
 • Te star vasthouden aan procedures; vasthouden aan ‘besluit is besluit’, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen;
 • Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

Rol

De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar verschillende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doestellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is de Voorzitter een natuurlijke en voor ieder aanvaarbare leider, die het beste uit de groep haalt. Zolang hij zijn vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stelling inname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met de Vormer of de Plant.

4   Groepswerker

De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunend teamlid. Hij is vriendelijk, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren en moedigt anderen aan dat ook te doen. De Groepswerker zoekt naar harmonie en doet zijn best met tact en diplomatie conflicten te voorkomen.

Stabiel, extrovert, weinig overheersend. Stimuleert en ondersteunt de teamleden, bevordert de communicatie en de teamgeest. Hij verbindt mensen en hun activiteiten, is sociaal opmerkzaam en kan goed luisteren. Hij is geschikt voor een leidinggevende rol: groepswerkers dragen bij aan samenwerkende teams.

Met zijn gevoelige antenne en communicatieve vaardigheden bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen te verbinden. Heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk keuzes maken en beslissen.

Gedrag dat hij het beste vermijdt:

 • Wegduiken voor confrontaties; juist omdat hij vaak, als de spanning oploopt, heel goed kan aangeven waar het knelpunt zit;
 • Een ‘gezellige’ sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan;
 • Bondjes aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.

Rol

De Groepswerker vervult een belangrijke verbindende rol. Hij is de specie die het team bijeen houdt. De Groepswerker streeft naar eenheid, naar een ‘wijgevoel’ en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties.

De Groepswerker is loyaal naar de groep toe. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn zegje kan doen en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. De Groepswerker zorgt voor gezelligheid, sfeer en een goed groepsgevoel.

5   Vormer

Onrustig, dominant, extrovert. Geeft vorm aan de inzet van het team en zoekt patronen in discussies. Hij is uitdagend, ruziënd, snel gefrustreerd en onrustig. Is eerder hard dan zachtmoedig, niet bang voor risico’s. Kan goed presteren onder druk en bij hoge snelheid. Voorbeelden:  verkoopleiders, uitgevers, voetbaltrainers.

De Vormer is een gedreven, persoon, die weet wat ie wil met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De vormer daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij geniet van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de Vormer snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig.

De Vormer is gericht op resultaat, verbindt daar zijn ‘ik’ aan en weet anderen in beweging te zetten. In wezen is hij onzeker over eigen kunnen, en wordt zekerder naarmaate er resultaten komen; op zijn omgeving kan hij als dwingend en assertief overkomen. Hij toont lef en is ondernemend, waardoor dingen in gang worden gezet; zet samenwerking met mensen in om het doel te bereiken.

Te vermijden gedragingen:

 • Het platwalsen van andere teamleden, zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt
 • Strijden over de rol van deskundige, met name met de Plant en de Monitor
 • Onverdraagzaamheid en zelfs arrogantie ten op zichten van mensen die zich meer op het proces en de procedures richten

Rol

De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, mobiliseert hij de krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Met name als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt.

De Vormer is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden.

​6  Waarschuwer

Hoge intelligentie, stabiel, introvert. Analyseert de problemen en houdt de ideeën kritische tegen het licht. Serieus, voorzichtig en immuun voor enthousiasme. Hij wantrouwt de euforie en zijn prestatiemotivatie is gering.

De Waarschuwer (Monitor) is de bedachtzame nadenker en doordenker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses. De Waarschuwer wil weten waarom, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. De Waarschuwer zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren.

Door zijn kritische zin lijkt de Waarschuwer koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich graag alles uitleggen. En hij legt ook zelf graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist.

Te vermijden gedragingen:

 • Overkritisch zijn; nieuwe, nog rijpere ideeën bij voorbaat diskwalificeren
 • Wedijveren; in intelligent, maar in halsstarrig debat treden met andere monitoren en met planten
 • De besluitvorming deprimeren; steeds nieuw problemen aangeven en oplossingen veroordelen.

Rol

Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is de Waarschuwer van grote waarde. Zijn kritische instellingen en doordachtzaamheid heeft menig team behoed voor het nemen van onjuiste en te vlotte beslissingen.

Goed in het aanduiden en afwegen van de voors en tegens van een voorstel, kan de Waarschuwer op belangrijke strategische posten belanden, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behouden.

7   Plant

Dominant, zeer hoge intelligentie, introvert. De man met de plotselinge ideeën. ‘Ingeplant’ in rustige teams om creativiteit te genereren: hij maakt de nieuwe openingen. Een Plant roept weerstanden op door gebrek aan praktische zin en door kritische houding ten opzichte van ‘domheid’.

De Plant is de vernieuwer, de verzinner. De creatieve denker, wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht. Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.

De Plant is introvert en eigenzinnig. Hij verkiest zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team. Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen.

De Plant is zeer gevoelig voor waardering en kritiek. Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te krijgen.

Te vermijden gedragingen:

 • Zijn capaciteiten willen tonen op teveel of zelf verzonnen terreinen; de creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoeften van het team
 • Beledigd in de schulp kruipen als de ideeën kritisch bekeken worden
 • Zich afgeremd voelen om met ideeën voor de dag te komen, met name in een groep extraverte en dominante karaktertypes.

Rol

Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen.

Een Plant is vooral van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw product. Maar ook als (intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht. Dikwijls is één Plant in een team voldoende. Als er meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden.

​8   Zorgdrager

Rustig introvert. Houdt in de gaten dat er niets wordt overgeslagen: hij volgt alleen iedereen rusteloos, consciëntieus, zorgelijk en wat beschroomd ten opzichte van anderen. Ze ‘absorberen’ als het ware de stress (maagzweertype); de man achter de schermen die het planmatige verloop voor zijn rekening neemt.

De Zorgdrager is het teamrol talent dat zich voortdurend zorgen maakt over de dingen die mis kunnen gaan. Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken, resulteren in een hang naar perfectie en detail.

De Zorgdrager toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt. Hij controleert rusteloos, als het moet tot in de puntjes, of alles in orde is. De Zorgdrager is degene die de kwaliteit bewaakt. Hij hanteert straffe normen en is vaak weinig toeschietelijk tegenover de Jantjes van Leiden.

Zijn uiterlijke zelfbeheersing en kalmte zijn bedrieglijk. Hij is tobberig en kan moeilijk iets aan anderen overlaten. Bezorgd als hij is om zaken over het hoofd te zien maar tegelijkertijd sterk gericht op eenheid, absorbeert hij als het ware de stress die het werk meebrengt. Soms ten koste van lichamelijke ongemakken.

Te vermijden gedragingen:

 • Het onnodig benadrukken van details ten koste van het algemeen overzicht of de algemene richting
 • Het ontmoedigen van het team door zijn sterke bekommeringen
 • Intolerantie ten opzichte van mensen met een oppervlakkige houding

Rol

De Zorgdrager is van groot belang als het gaat om taken die een hoge concentratie en een grote accuratesse vereisen. Achter de schermen zorgt hij dat alles voorbereid is, volgens plan verloopt en tot in de detail wordt uitgewerkt.

De Zorgdrager is nauwgezet en voelt aan wat urgent is. Veiligheid en kwaliteit vinden in de Zorgdrager een rusteloze kampioen.

9   Specialist

Is de stille eenling, die zich in een team eigenlijk niet thuis voelt. Hij weet vaak heel veel van een klein gebied en kan daar een deskundige bijdrage aanleveren. Hij waagt zich niet gauw en niet graag buiten zijn specifieke vakgebied.

Hij is een echte vakman, een solist. Hij voelt zich het meest prettig als hij de ruimte krijgt zijn inhoudelijke kennis in te brengen in het team.

Valkuil

 • Defensief gedrag
 • Prat gaan op zijn expertise
 • Boort creativiteit van anderen de grond in

Rol

De specialist komt uit de verf wanneer hij zijn expertisegebied kan inzetten voor het team.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *